Het voorstel voor de wijziging van onder andere de Wet arbeid en zorg is gepubliceerd voor internetconsultatie. Er kan tot 19 maart 2018 worden gereageerd. In het voorstel komen een aantal wijzigingen samen.

Geboorteverlof in plaats van kraamverlof

  • De term kraamverlof voor partners wordt vervangen door geboorteverlof voor partners. De regering vindt deze term beter passen omdat er nu over een ruimere periode verlof kan worden opgenomen, het gaat niet meer alleen om de kraamperiode.
  • Na de bevalling heeft de (werkende) partner gedurende een tijdvak van vier weken, te rekenen vanaf de eerste dag na de bevalling, recht op geboorteverlof met behoud van loon van eenmaal de arbeidsduur per week.
  • Daarna heeft de partner gedurende zes maanden, te rekenen vanaf de eerste dag na de
    bevalling, recht op aanvullend geboorteverlof zonder behoud van loon van ten hoogste vijf gehele weken.
  • In deze periode is er wel recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het loon. De aanvraag hiervoor moet worden gedaan bij het UWV.
  • De werknemer moet de aanvraag voor dit verlof ten minste vier weken voor het tijdstip van ingang van het verlof schriftelijk of elektronisch aan de werkgever doorgeven. Tot twee weken voor ingang van dit verlof kan de werkgever het weigeren op grond van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang.
  • Ook het adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders wordt verlengd, van vier naar zes weken.

Advies SER

Koolmees gaat met zijn nieuwe wet minder ver dan de Sociaal Economische Raad. Zij adviseerden om het hele verlofstelsel aan te pakken door kraamverlof en partnerverlof in het ouderschapsverlof samen te voegen. Ook in de financiering adviseren zij anders, na. De SER adviseert in eerste instantie een betaling voor een periode van maximaal zes weken voor partners. Verder wordt geadviseerd als vervolgstap het betaalde ouderschapsverlof (naast het bestaande, betaalde zwangerschaps- en bevallingsverlof) ook uit te breiden naar moeders.

Meer weten over de huidige ouderschapsregeling?

Neem gerust contact met ons op, voor meer informatie over de huidige regelingen.